Policija naprasno zabranila već zakazani protestni skup roditelja i dece u Beogradu – VIDEO

Vlada, Predsednik i Skupština Srbije uplašili se roditelja i dece? Policija naprasno zabranila već zakazani protestni skup roditelja i dece u Beogradu - VIDEO

Već zakazan protestni skup roditelja za 19.05.2018. godine u Beogradu, sa početkom u 17 časova, naprasno je zabranjen od strane vlasti Srbije zbog kako se navodi “visokog rizika”. Tačnije, u smušenom i nevešto sročenom rešenju stoji: “… da okupljanje nije dozvoljeno kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije…” 

A što se tiče morala, morala sam… Ko o čemu PS Stari grad o poštenju…

Policijska uprava za grad Beograd, Policijska stanica Stari grad retko je (ako se to uopšte ikada i dogodilo) zabranjivala bilo kakav skup a bilo je i vrlo bizarnih koji su i zaista bili visoko rizični. Teško je poverovati da država, koja bi bar deklarativno trebala da štiti prava svih a ne samo nekih (naročito dece, roditelja, ugroženih slojeva stanovništva) – to ne čini ali evo još jednog eklatantnog primera da su institucije spržene do temelja i da je samo fikcija ono što nam se prikazuje u zadatim termiinima izvršne, sudske i naročito zakonodavne vlasti. Oni koji rukovode moći bez prepreka predaleko su i od pojma države i od pojma prava ali su jako blizu – nepravu ili u najmanju ruku vrlo selektivnoj primeni prava gde različiti aršini važe za promilsku manjinu plave krvi (a kakva je stvarno još nismo videli) i robove koji čine većinu populacije. Postoji li država bez građana? Kome treba da služe institucije a kome stvarno služe? Ko ih stvarno plaća? Plaćamo li mi zaista svoje ubice?

Kako se STVARNO postupa sa roditeljima, pre svega decom i građanima Srbije da bi se na njihovu nesagledivu štetu realizovali interesi lobi grupica i grupacija, dakle tek onih malobrojnih koji sebe i nadalje smatraju gospodarima života i smrti, možete naći u dole priloženom Rešenju ali i još više u Žalbi na Rešenje.

Država bi u najmanju ruku trebalo da bude servis svim svojim građanima. Koliko je miliona svetlosnih godina daleko od toga, procenite sami čitajući nesuvislo obrazloženje rešenja Policijske stanice Stari grad a kojim je odavno već najavljeni i uredno prijavljeni skup u zadnjem momentu ZABRANJEN.

Deca i roditelji ugrožavaju bezbednost države? Jel?

Sa druge strane, neke druge parade koje su se održavale u Beogradu, obezbeđivali su pripadnici ozloglašene američke privatne vojske Blackwater, koja je naročito postala poznata nakon ubistva 17 civila i preko 20 teško ranjenih na Trgu Nisour u Bagdadu. Svoj krvavi pir vrše širom sveta. Dozvola ubijanja bez sankcija samo je jedan od glavnih atributa zbog kojih se angažuju pripadnici Blackwater privatne oružane formacije koje smo zatekli, identifikovali i snimili u strogom centru Beograda tokom obezbeđivanja baš jedne od tih i takvih parada. Parada, demonstracije sile ili nametanje nejednakosti u svrhu rušenja osnovnih postulata najvišeg pravnog akta – potpuno je svejedno. Zakon mora da važi za sve ili ni za koga više. Ova, još jedna u moru, “humanitarna organizacija” vrlo krvavih ruku više puta je menjala ime uglavnom nakon što bi u javnost isplivalo ono što ne sme da ispliva. Niko nikada nije odgovorio ko je i kako platio obezbeđenje ove vojne formacije koja se sigurno ne slučajno pojavila u Beogradu, iz kojih razloga je dovedena, ko ih je angažovao, kome su (i da li su uopšte ikome) podređeni, niti da li je uobičajena praksa da pored Policijske uprave za grad Beograd, PS Stari grad i dodatnih 5000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (koji su, pored ovih momaka koji u svojim ruksacima sigurno nisu nosili sendviče, bili vidno bledi u licu) bili potrebni baš ovi momci čiji dan papreno košta a njihove aktivnosti su dobro poznate. Parada Blackwater jedinice nikada nije prijavljena ali je održana i parada i šetnja. 

Zato i čudi Rešenje koje prenosimo u celosti:

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direkcija policije
Policijska uprava za grad Beograd
Policijska stanica Stari grad
03/16/23 Broj 212-45/18
Datum: 15.05.2018. godine
Majke Jevrosime br. 33
Beograd

Na osnovu člana 11. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik R. Srbije br 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015-dr, zakon 62/17), člana 14. stav 1. Zakona o državnoj upravi (Sl. Glasnik R. Srbije br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) i člana 8. stav 1. i člana 15. stav 1. Zakona o javnom okupljanju (Sl. glasnik R. Srbije br. 6/2016), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava za grad Beograd, Policijska stanica Stari grad, postupajući po prijavi za održavanje javnog okupljanja i okupljanja u pokretu Udruženja građana “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”, podnosioca prijave Vladimira Stojkovića, donosi

R E Š E N J E

Ne dozvoljava se održavanje javnog okupljanja i okupljanja u pokretu pod nazivom “Odbrana dece i porodice – roditelji ZA slobodu izbora, ZA prava majki I očeva” prijavljenog za dan 19.05.2018. godine, u vremenskom periodu od 17,00 do 20,00 časova, sa mestom okupljanja na Trgu Republike i trasom kretanja do zgrade Radio Televizije Srbije, u ulici Takovskoj,  u organizaciji Udruženja građana “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”.

Na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o javnom okupljanju (Sl. glasnik R. Srbije br. 6/2016) žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Podnosilac prijave javnog okupljanja Vladimir Stojković je prijavio javno okupljanje i okupljanje u pokretu pod nazivom “Odbrana dece i porodice – roditelji za slobodu izbora, za prava majki i očeva”, u organizaciji Udruženja građana “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju, za dan 19.05.2018. godine, u vremenskom periodu od 17,00 do 20,00 časova, sa mestom okupljanja na Trgu Republike i trasom kretanja ulicama Trg Nikole Pašića, Dečanska, Makedonska i Takovska, do zgrade Radio televizije Srbije, u ulici Takovskoj.

Imajući u vidu činjenicu da na navedenom prostoru svakodnevno tranzitira veliki broj građana Republike Srbije i turista iz inostranstva, postoji mogućnost da se na mestu prijavljenog za održavanje javnog okupljanja i okupljanja u pokretu okupi veći broj lica koji su suprotnih stavova od aktivista Udruženja građana “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”, te postoji opasnost da dođe do sukoba čime bi se ugrozila bezbednost ljudi i imovine na navedenom prostoru. Pored navedenog, u Beogradu, u periodu od 18.05. do 20.05.2018. godine, u okviru takmičenja pod nazivom “Turkish Airlines Euro League”, održava se košarkaški turnir “Final Four”, na kojem se očekuje prisustvo oko 15000 stranih navijača, a planirano je da tzv. “fan zona” bude na prostoru parka Kalemegdana, pa se realno očekuje da će na Trgu Republike u vremenu predviđenom za održavanje okupljanja, doći i do okupljanja ekstremnih navijača iz inostranstva. Takođe, dana 19.05.2018. godine odigraće se prvenstvena fudbalska utakmica Jelen Super lige i očekuje se da će doći do okupljanja navijača na Trgu Republike u blizini mesta održavanja okupljanja, kako pre tako i nakon završetka fudbalske utakmice, kojom prilikom može doći i do narušavanja javnog reda i mira.

Uzimajući u obzir navedeno, utvrđeno je da su se stekli razlozi iz člana 8. stav 1. tačka 1. Zakona o javnom okupljanju (Sl. glasnik R. Srbije br 6/16), odnosno, da okupljanje nije dozvoljeno kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku:

Na osnovu člana 16. Zakona o javnom okupljanju (Sl. glasnik R. Srbije br. 6/2016) protiv ovog rešenja može se podneti žalba u roku od 24 časa Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja se dostavlja Policijskoj upravi za grad Beograd, Policijskoj stanici Stari grad.

Rešenje dostaviti:
– Organizatoru
– Arhivi

NAČELNIK PS
glavni policijski savetnik
Đokica Drašković

Eto, to je rešenje koje iako nema nikakvog smisla, iako obiluje nebulozama i pogrešnim procenama ni na čime zasnovnim, iako dakle nije zasnovano na realnom činjeničnom stanju, iako grubo krši najviši pravni akt i pozitivno zakonodavstvo – ima svoju svrhu a to je da se sada i otvoreno demonstrira da pred zakonom NISMO jednaki. Ovakvo obrazloženje teško da je pisala PS Stari grad iz više razloga. Prvi jeste da baš toliko nepismeni a ni ludi nisu. Jednom su se nekako izvukli ali dva puta bi im to već vrlo teško pošlo za rukom. Ako su pak ubeđenja da je neko baš tolika budala onda neka dobro razmisle pre nego što odgovore na sledeću upućenu im žalbu, naravno u zakonskom roku. Niko nikada nije ugasio požar tako što je na vatru bacio kanister benzina. Zabrana već odavno zakazanog skupa daleko je više od kanistera…. mogli bi slobodno reći prava cisterna.

Sledi Žalba na Rešenje koju prenosimo u celosti:

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direkcija policije
Policijska uprava za grad Beograd
Policijska stanica Stari grad
Majke Jevrosime 33, 11000, Beograd
Na br. 03/16/23 broj 212-45/18 od 15.05.2018. godine (primljeno dana 15.05.2018. godine u 13:50č)

Ž A L B A

Koja se shodno odredbama Zakona blagovremeno, u roku od 24č, podnosi protiv rešenja 03/16/23 broj 212-45/18 od 15.05.2018. godine, koje je zaprimljeno dana 15.05.2018. godine u 13:50č, na osnovu čl. 16 Zakona o javnom okupljanju, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi za grad Beograd, Policijskoj stanici Stari grad.

Žalba se podnosi iz svih zakonom propisanih razloga kojima se pobijano rešenje osporava u celosti kao neutemeljeno i neobrazloženo i zasnovano na argumentima na kojima se ne može zasnivati, pa se zbog kratkoće rokova i u celosti izvršenih zakonom propisanih obaveza organizatora za prijavu javnog skupa, a koje su propisane imperativnim odredbama Zakona, ali i značaja prijavljenog skupa za ostvarivanje ustavom zajemčenih prava mirnih građana na dostojanstvenom javnom skupu, predlaže da drugostepeni organ odlučivanja u roku propisanom Zakonom o javnom okupljanju, najkasnije u roku od 24č preinači pobijano rešenje usvajajući u celosti podnetu žalbu, i o tome takođe bez odlaganja obavesti podnosioca prijave javnog skupa zakazanog za 19.05.2018. godine.

OBRAZLOŽENjE

Dana 18.04.2018. godine, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o javnom okupljanju, koji propisuje rokove, način i nadležnost za blagovremenu prijavu javnih skupova, od strane ovlašćenog lica, a u skladu sa zakonom organizovanog i registrovanog udruženja građana UG „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ g. Vladimira Stojkovića podnet je inicijalni akt “Prijava javnog skupa u mestu i pokretu“, a koja je zavedena pod br. 212-421/18. Naziv skupa je „Odbrana dece i porodice – roditelji ZA slobodu izbora, ZA prava majki i očeva!“

Zakonom je propisano da se javni skup prijavljuje najkasnije pet dana pre vremena određenog za početak održavanja okupljanja. Predmetni skup je prijavljen 32 dana pre dana održavanja, što čini da je postupak prijave skupa od strane ovlašćenog lica organizatora učinjen u roku koji je više nego primeran i korektan, što samim time prikazuje ozbiljnost organizatora i jasnu nameru da skup u celosti pripremi i organizuje po najvišim standardima, što prvostepeni organ uopšte ne ceni u pobijanom rešenju, već pobijanu odluku donosi paušalno.

Vreme održavanja skupa je takođe prijavljeno na način kako to Zakon propisuje tj. skup je prijavljen za dan 19.05.2018. godine u periodu od 17-20č. Jasno je navedeno koliko se učesnika očekuje, kao i da će na skupu biti stotinak dece. Ovakav način prijavljivanja skupa je u potpunosti u skladu sa Zakonom. Pored toga, dat je kratak, ali sadržajan opis o temi skupa, koja je sa stanovišta Zakona u potpunosti u skladu sa Ustavom R. Srbije i Zakonom o javnom okupljanju, kao tekovinama demokratije i ljudskih prava.

U potpunosti je precizirano ko su govornici, koje su teme skupa i kada će se mirni i dostojanstveni skup održati u pokretu, kojom trasom, uz obavezno prisustvo redara (njih oko 30), da će se kretanje učesnika organizovati isključivo trotoarom predviđenim za kretanje pešaka i stazama za pešake, što je po svojoj suštini najminimalnije ometanje bilo koga ko bi se na predmetnoj relaciji, odnosno trasi, nalazio.

Sa druge strane, mirni i dostojanstveni skup na kome su učesnici roditelji i deca zaslužuje veću pažnju i poštovanje Ministarstva unutrašnjih poslova, te je i sa stanovišta moralnih normi, pored pravnih, pobijano rešenje neprihvatljivo i neshvatljivo i kao takvo ne doprinosi poverenju građana u Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer isto potpuno odstupa od evropskih normi i time obaveze da ovo ministarstvo i njegovi pripadnici sarađuju sa građanima u ostvarivanju njihovih legitimnih prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu, ostvarujući svoja prava na mirna i dostojanstvena javna okupljanja.

Imajući u vidu da ova prava neometano ostvaruju sve ostale manjinske grupe, uključujući i LGBT, za koju isto ministarstvo obezbeđuje i po 5000 policajaca, pobijano rešenje ne daje odgovore na pitanje iz kojih razloga ta grupa građana ima povlašćeni status, odnosno status pozitivno dikriminisane u odnosu na grupu roditelja i dece koja su pobijanim rešenjem negativno diskriminisana i suštinski sprečeni u ostvarivanju istog ustavnog prava na javno okupljanje i izražavanje stavova i mišljenja, a za čije ostvarivanje, za razliku od pomenute LGBT grupe građana, nije potreban čak ni 1% resursa Ministarstva unutrašnjih poslova!?

Jedino što je prijavom skupa zapravo zatraženo kao poseban vid angažovanja policijskih službenika jeste da saobraćajna patrola i to u saradnji sa redarima skupa obezbedi bezbedne prelaske ulice na određenom mestu, što prema proceni organizatora, što je navedeno u prijavi ne bi trebalo da traje duže od nekoliko minuta, dok je za vreme organizovanog skupa LGBT populacije bilo uvedeno maltene vanredno stanje i bio blokiran ceo grad i u potpunosti zaustavljen život u glavnom gradu, uprkos mogućnosti izbijanja i eskalacije sukoba sa neistomišljenicima i ljudima suprotnih seksualnih i drugih orijentacija.

Ovaj primer sam po sebi bespogovorno dovodi u sumnju pozadinu donošenja pobijanog rešenja MUP-a, usled očigledne diskriminacije drugih, dakle ne LGBT građana, iako je njihova zainteresovanost da svoje stavove iskažu na mirnom, dostojanstvenom i javnom skupu takva da se namerava ostvariti u skladu sa odredbama Ustava i Zakona, konkretnog dana 19.05.2018. godine i bez potrebe angažovanja čak i stotog dela resursa policije radi ostvarivanja uslova kretanja i bezbednosti, imajući u vidu i činjenicu i da bez obzira na sve razlike obe grupe građana, one i dalje imaju ista ustavna i zakonska prava, čak i pored činjenice da su predmetna dva skupa u potpunosti različiti sa stanovišta procene rizika i cene koštanja za budžet R. Srbije, radi čega je smisao pobijanog rešenja potpuno derogiran.

Iako je nadležna služba Ministarstva unutrašnjih poslova imala na raspolaganju sve potrebne činjenice, dokumente i dokaze, kao i punu i blagovremenu saradnju organizatora prijavljenog skupa, prvostepeni organ je posegao za donošenjem pobijanog rešenja čija je izreka nerazumljiva, protivrečna sama sebi i razlozima na kojima je doneta, pa je potrebno ukazati drugostepenom organu da bi održajem pobijanog rešenja došlo do potpunog kršenja ustavnih jemstava, Zakona i Evropske Konvencije o ljudskim pravima u odnosu na prijavioca i učesnike skupa, što bi onda bilo i potvrda za sve izražene sumnje u zakonitost i pravilnost sprovedenog postupka i odlučivanja, što bi nakon toga izazvalo pokretanje upravnog spora, pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom i drugim domaćim i međunarodnim instancama, radi čega ima smisla podsetiti nadležne za odlučivanje po ovoj žalbi, na izjavu predsednice Društva sudija Srbije, gđe Dragane Boljević, koja je za slične primere javno ukazala sledeće: „Ne može se vladavina prava graditi neustavnim ponašanjem“, pa samim tim ni diskriminacijom i nejednakim tretiranjem građana, pa podnosioci žalbe veruju da će posledice pobijanog rešenja koje objektivno počiva i na nemoralnom pristupu prema pravima građana biti ukinuto i preinačeno u korist prijavioca javnog skupa.

Pobijano rešenje se u celosti zasniva na apstraktnim razlozima i suštinski neproverljivim činjenicama o nekakvim paralelnim skupovima i realnostima koji mogu biti takvi i da su prijavljeni nakon prijavljivanja skupa koji se zabranjuje, što dodatno uverava na sumnjivu pozadinu predmetnog zabranjivanja, koja nema dodirnih tačaka sa razlozima koji se za zabranjivanje navode, što je nedopustivo.

Da je to tako, vidi se i iz činjenice da je Policijska uprava za grad Beograd, Policijska stanica Stari grad, Majke Jevrosime 33, tek dana 14.05.2018. godine, znači nakon 27 dana od prijave skupa donela Zaključak 03/16/23 broj 212-45/18 u kome bez prava žalbe nalaže podnosiocu prijave da u roku od 12 časova dopuni prijavu okupljanja, tako što će precizno navesti:

1. Ime i prezime, broj lične karte, putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta organizatora javnog okupljanja, a u slučaju kada je organizator pravno lice, naziv i sedište organizatora, ime prezime, broj lične karte, putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta odgovornog lica upravnom licu i kontakt telefon;
2. Ime, prezime, broj lične karte, putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta i kontakt telefon vođe okupljanja i odgovornog lica redarske službe, ukoliko su određeni;

Takođe, zatraženo je predmetnim Zaključkom da se uz dopunu prijave dostavi i dokaz da je podnosilac g. Vladimir Stojković ovlašćen da u ime i za račun udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ organizuje javno okupljanje. Istom prilikom, ukazano je da je članom 14 st. 4 Zakona o javnom okupljanju propisano da se okupljanje smatra prijavljenim podnošenjem potpune i blagovremene prijave.

I po ovom pokušaju da se omete pravo podnosioca prijave predmetnog javnog skupa, i da se po svaku cenu iznađe razlog za njegovu zabranu, ili eventualni razlog da iz formalnog razloga prijava ne ispuni zakonske uslove radi čega bi se smatralo da nije ni podneta, podnosilac prijave je za samo nekoliko sati, dakle dana 14.05.2018. godine u 16:30č predao traženu dokumentaciju i sve potrebne informacije i dostavio lične podatke za vođu okupljanja, podnosioca prijave, vođu redarske službe, vozilima koja će se koristiti, tehničke karakteristike razglasnog ozvučenja, podatke o vlasnicima vozila, upotrebi agregata, itd., kao i mestu, vremenu i načinu upotrebe istih, onda veličinu bine, vozilu koje će je dopremiti sa registaraskim oznakama istog, onda spisku govornika, uz prilaganje i traženog overenog ovlašćenja za g. Vladimira Stojkovića koje je izdato od strane predmetnog udruženja građana, čime je u celosti, ali i preko zahtevanog postupljeno po zahtevima Ministarsva unutrašnjih poslova.

Da tok i ishod postupka oličenog u pobijanom rešenju nisu u saglasnosti, govori i pribavljena izjava ovlašćenog lica udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“, Željka Todorovića, koji je prisustvovao predaji dokumentacije tražene predmetnim Zaključkom, u kojoj isti u citatu navodi sledeće (potpisana i overena Izjava Željka Todorovića se daje kao prilog ovoj Žalbi radi dokazivanja):

„IZJAVA

Ja, Željko Todorović, broj lk. (sledi broj), izjavljujem da sam dana 14.05.2018. godine u prisustvu Vladimira Stojkovića, u policijskoj upravi Stari grad, službeniku policijske uprave Stari grad predao dopunu prijave i ostalu dokumentaciju neophodnu za održavanje javnog skupa zakazanog za dan 19.05.2018. god, a prema zahtevu iz Zaključka od 14.04.2018. godine.

Prilikom predaje ovih dokumenata, Vladimir Stojković – ovlašćeni vođa okupljanja i ja smo čekali 30 minuta da naša Dopuna prijave bude usmeno odobrena nadležnom policijskom službeniku, koji je tek nakon tog odobrenja parafirao dopise u 16.30 časova.

Navedeni policijski službenik nam je nakon toga saopštio da treba odemo i kod drugog dežurnog službenika, kojom prilikom smo od istog dobili zaprimljeni dokument overen pečatom koji ispunjava sve zakonske uslove.

Napomenuto nam je kao i u Zaključku od 14.05.2018. godine, da smo postupivši na ovaj način ispunili sve prethodne uslove i da se okupljanje shodno tome smatra prijavljenim, shodno tome kako je propisano članom 14 st. 4. Zakona o javnom okupljanju ,,Službeni glasnik“ RS broj 6/2016.

Željko Todorović, (adresa i telefon)  „ – kraj citata.

Imajući u vidu čak i do sada navedeno, više je nego očigledno da pobijano rešenje nije utemeljeno objektivnim razlozima i činjenicama koje bi bile adekvatne za donošenje odluke kakva je doneta.

U nastavku ćemo se ipak osvrnuti na konkretne neutemeljene razloge iz obrazloženja pobijanog rešenja, a kojima se pokušava opravdati suštinski neustavna i diskriminatorna odluka prvostepenog organa.

Naime, u obrazloženju pobijanog rešenja, stav drugi, najpre se navodi da na prostoru na kome treba da se održi prijavljeni javni skup svakodnevno tranzitira veliki broj građana i turista iz inostranstva, pa postoji mogućnost da se na mestu okupljanja u pokretu okupi veći broj lica koji su suprotnih stavova od aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“, te postoji opasnost da dođe do sukoba, čime bi se ugrozila bezbednost ljudi i imovine na navedenom prostoru!?

Zar postoji dan u kome na tom prostoru ne tranzitira veliki broj građana i turista iz inostranstva i dan u kome nema većeg broja građana koji su različitih stavova po različitim pitanjima?

Pa u čemu je onda moguće utvrditi ulogu i značaj organizovanih službi bezbednosti koje su zadužene za to da u svim situacijama obezbede javni red i mir i da one koji su skloni, ili najavljuju nasilje prema drugim građanima, ili uskraćivanje njihovih ustavom zajemčenih prava privede i pravno sankcioniše shodno odredbama propisa koji to regulišu? Ovo je pitanje na koje drugostepeni organ mora da da odgovor u svojoj odluci koju će doneti o pravima aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ i svih ostalih roditelja i dece, shodno nazivu zakonito prijavljenog skupa.

Iz ovog dela obrazloženja moguće je utvrditi očigednu, nesumnjivu i potpuno neskrivenu diskriminaciju i nejednako tretiranje članova i aktivista Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“, suštinski roditelja i dece Srbije, od bilo koje druge grupe građana koja ima, odnosno mora imati status jednakosti sa svima ostalima.

Ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova, tj. prvostepeni organ ispitivanjem javnog mnjenja ili vršenjem netransparentnih radnji u okviru predmetnog postupka došao do zaključaka koje iznosi kao razloge za donošenje pobijanog rešenja u kome je na neki način kroz upotrebu vidovitosti i telepatije utvrdio ono što navodi, onda je to morao i dokumentovati, a ne da paušalnim i ničim utemeljenim tvrdnjama, suštinski spekulacijama iznalazi način da nekim drugim interesnim grupama koje jasno identifikuje omogućuje prava da diskriminišu i obespravljuju druge, zloupotrebom aparata i službi Ministarstva unutrašnjih poslova, te paušalnim najavama o ugroženosti članova i aktivista Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“.

Zar Ministarstvo unutrašnjih poslova nije tu da onima koje neko želi da ugrozi, pruži zaštitu i održi javni red i mir, ili je uloga MUP-a da onima koji žele da nasiljem sprečavaju druge da žive i slobodno ispoljavaju svoja prava i uverenja pomogne da ugnjetavaju i diskriminišu druge? Ovo je pitanje na koje drugostepeni organ mora da da odgovor u svojoj odluci koju će doneti o pravima aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ i svih ostalih roditelja i dece, shodno nazivu zakonito prijavljenog skupa.

Dakle, ako je prvostepeni organ nešto „prećutao“ u obrazloženju pobijanog rešenja o nekom većem broju njemu poznatih organizovanih lica koja su suprotnih stavova od aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ koja planiraju nasilje, to je dužan drugostepeni organ utvrditi i navesti, jer u protivnom pobijano rešenje nema obrazloženje, niti daje jasne razloge njegovog donošenja, što je samo po sebi razlog za njegovo poništenje i donošenje odluke u korist podnosioca prijave skupa, čiji su argumenti zahvaćeni komletnijim i uverljivijim utemeljenjem i razlozima.

Interesantno je napomenuti da MUP u istovetnoj situaciji ima dva potpuno različita aršina kada je u pitanju održavanje javnih skupova.

Naime, ako MUP opisane diskriminatorne argumente uzima kao razloge za donošenje dijametralno suprotnih odluka u sličnim ili identičnim okolnostima i situacijama, nije jasno kako je onda MUP odlučio da odobri održavanje više od jednog javnog skupa LGBT populacije, i to baš na mestima na kojima takođe svakodnevno tranzitira veliki broj građana i turista iz inostranstva, iako na tim mestima postoji mogućnost da se u pokretu okupi veći broj lica koji su suprotnih stavova od aktivista, pristalica i zapravo pripadnika LGBT populacije!? I ovo je pitanje na koje drugostepeni organ mora da da odgovor u svojoj odluci koju će doneti o pravima aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ i svih ostalih roditelja i dece, shodno nazivu zakonito prijavljenog skupa.

Drugostepeni organ mora da da odgovor u ožalbenoj odluci koju će doneti i na pitanje kakve veze sa skupom aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ i svih ostalih roditelja i dece, shodno nazivu zakonito prijavljenog skupa, ima činjenica da pored navedenih nasilnih grupa poznatih samo prvostepenom organu, ima veze da se u Beogradu u periodu od 18.05.do 20.05. 2018. godine, u okviru takmičenja pod nazivom „Turkish Airlines Euro League“ održava košarkaški turnir „Final Four“ na kojem se očekuje prisustvo oko 15000 stranih navijača, posebno ako je planirano da „Fan zona“ bude na prostoru parka Kalemegdana, oko kilometar udaljenog od mesta održavanja prijavljenog javnog skupa, što upravo čini da će to biti i epicentar događanja, pa nije jasno odakle prvostepenom organu još jedan spekulativni element za negativno odlučivanje o podnetoj prijavi javnog skupa, u kome bez ikakvog opipljivog argumenta iznosi tvrdnju da će baš u vremenu za okupljanje roditelja i dece doći i do okupljanja ekstremnih navijača iz inostranstva koji će se sukobiti sa roditeljima i decom koji prisustvuju na skupu bez obeležja klubova i navijačkih grupa, tj. skupu potpuno njima nezanimljivog i nerazumljivog sadržaja!? I na ovo pitanje drugostepeni organ mora da da odgovor u svojoj odluci koju će doneti o pravima aktivista i pristalica Udruženja građana „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“ i svih ostalih roditelja i dece, shodno nazivu zakonito prijavljenog skupa.

Takođe, u obrazloženju pobijanog rešenja se navodi i da će se dana 19.05.2018. godine negde u Beogradu održati prvenstvena fudbalska utakmica Jelen Super lige, na nekom nepoznatom stadionu, koji je i u najboljem slučaju udaljen barem 5 km od mesta prijavljenog skupa, jer nijednog bližeg stadiona ni nema, ali je prvostepenom organu poznato iz neobjašnjivih vidovitih i telepatskih izvora, da će se navijači umesto na stadion uputiti direktno na Trg republike gde će im baš smetati prijavljeni skup, roditelji i deca i da će se to dešavati, kako pre, tako i nakon nepoznate utakmice, kojom prilikom može doći do narušavanja javnog reda i mira!?

Ovakav način odlučivanja poptuno degradira ugled MUP-a, narušava odnos građana prema ovom organu i u potpunosti poništava komunikaciju i odnos poverenja koji mora postojati između građana i onih službi i službenih lica koja su njihovim sredstvima plaćena da ih čuvaju u svim životnim situacijama u kojima oni ostvaruju ustavom zajmčena prava i slobode, jer je potpuno jasno da se nigde u opisanom i obrazloženom, ako se to tako može nazvati, nisu stekli razlozi iz člana 8. stav 1., tačka 1. Zakona o javom okupljanju, kako se to u pobijanom rešenju navodi.

Citirano obrazloženje pobijanog rešenja zasnovanog na elementima koji nisu objektivno utemeljeni, čini ih subjektivnim i spekulativnim, odnosno takvima da na njima ne mogu biti zasnovane odluke organa javnih vlasti, a posebno ne ako se takvim odlukama promoviše uspeh nasilja i pretnji nad slobodom kretanja, komunikacije i iznošenja javnih stavova, i definiše uspeh interesnih grupa nad onima koji žele uživati svoja prava i slobode, a koje je MUP dužan da osigura i obezbedi, čime je pobijano rešenje dokaz nemoći MUP-a da zaštiti roditelje i decu Srbije u ostvarivanju njihovog prava i sloboda, što je nejasno, jer su i pripadnici policije kada uveče skinu uniforme i odlože značke i oružje ipak samo građani, roditelji i oni koji, ako je sve ovako kako se pobijanim rešenjem prikazuje, po sopstveom priznanju nemoćni da i svojoj deci pruže prava i zaštitu koja im pripada… ili to nije tako?

Da li je to zapravo tako, ko su građani prvog i drugog reda, saznaćemo iz drugostepene odluke, a do tada se predlaže da drugostepeni organ odluči kako je žalbom predloženo.

Podnosioci žalbe sa generalijama kao u dokumentaciji:

________________ Željko Todorović

________________ Vladimir Stojković

U Beogradu dana 15.05.2018. godine

https://www.facebook.com/VakcineINFO/posts/1552396631536545

 

Diktatura! Zabranjen roditeljski protest! Dr Jovana Stojković o sramnoj zabrani protesta u Beogradu! – VIDEO

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HrZIJXOHrDI[/embedyt]

Novica Antić (Vojni Sindikat Srbije) o sramnoj zabrani roditeljskog protesta u Beogradu! – VIDEO

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=E1j_r1JOPs4[/embedyt]

Dragan Stanojević ekskluzivno o sramnoj zabrani roditeljskog protesta u Beogradu! – VIDEO

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LeNodii3qpQ[/embedyt]

Dr Dragan Petrović ekskluzivno o sramnoj zabrani roditeljskog protesta u Beogradu! – VIDEO

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=aqREK6aNAF8[/embedyt]

Nikola Sandulović ekskluzivno o sramnoj zabrani roditeljskog protesta u Beogradu! – VIDEO

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9rCpGQ4fDNc[/embedyt]

Mila Alečković ekskluzivno o sramnoj zabrani roditeljskog protesta u Beogradu!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OQR7_bUx-xE[/embedyt]

Preporučeno:

 

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 
Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas. 
Ako ste u mogućnosti i ako vam se dopadaju naši sadržaji podržite naš rad: PayPal

Pratite našu Facebook stranicu sa mnogo više sadržaja OVDE: Global Media

Dešavanja u relanom vremenu širom sveta možete ispratiti na našem Twitter kanalu OVDE: Global Media Plus

Vaš Global Media Planet INFO 

Global Media Planet INFO ENGLISH

*NAPOMENA: Sve sadržaje sa sajta možete pratiti na bilo kom jeziku koji odaberete klikom na zastavicu ili iz padajuće liste (na vrhu desno) – SVI JEZICI PODRŽANI

Hvala što nas pratite!

Možete podelite ovaj kao i druge članke i sadržaje sa drugima na bilo koju od postojećih svetskih mreža, putem SMS-a, mail-a, svega što trenutno postoji u informacionim i telekomunkacionim tehnologijama na samo jedan klik iz postojećeg menija ispod svakog objavljenog teksta:

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*