Evropska socijalna Povelja – Instrument Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava

Evropski Komitet za ljudska prava - PO SKRAĆENOM POSTUPKU DO SVOJIH PRAVA

Evropska socijalna Povelja – Instrument Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava

Evropska socijalna povelja (u daljem tekstu Povelja) ustanovljava prava i slobode, te uspostavlja mehanizme kojima se garantuje njihovo poštovanje od strane država – ugovornih strana. Nedavno je revidirana, tako da dopunjena Evropska socijalna povelja iz 1996. godine, koja je stupila na snagu 1999. godine, postepeno zamenjuje tekst inicijalne Povelje iz 1961. godine. Tabela u dodatku pokazuje koje su zemlje potpisale i ratifikovale Povelju.

Prava zajemčena Poveljom – Evropska socijalna Povelja

Prava zajemčena Poveljom se tiču pojedinaca u njihovom svakodnevnom životu.

➔ Stanovanje:

– pristup stambenom smeštaju odgovarajućeg standarda;

– smanjenje broja beskućnika; ciljana stambena politika za ugrožene kategorije;

– procedure za ograničenje nasilnog izbacivanja;

– podjednak pristup socijalnim stanovima za strance;

– izgradnja stanova u skladu sa potrebama porodica.

➔ Zdravstvo:

– pristupačne i efikasne zdravstvene ustanove, za sve;

– zdravstvena politika usmerena ka sprečavanju oboljenja, a naročito garantovanje zdrave okoline;

– uklanjanje rizika na poslu da bi se obezbedilo da je sigurnost na radu predvidjena zakonom, i garantovana u praksi;

– zaštita materinstva;

➔ Obrazovanje:

– besplatno osnovno i srednje obrazovanje;

– besplatne i efikasne usluge profesionalne orijentacije;

– pristup početnim obukaima (opšte i usmereno srednješkolsko obrazovanje), univerzitetsko i drugo više obrazovanje, profesionalno obrazovanje, uključujuci kontinuirano obrazovanje;

– specijalne mere za nastanjene strance;

– uključivanje dece sa posebnim potrebama u redonno školovanje;

– obezbediti licima sa posebnim potrebama pristup obrazovanju i profesionalnu obuku u okviru redovnih mehanizama.

➔ Zapošljavanje:

– zabrana prisilnog rada;

– zabrana zapošljavanja dece do 15 godina;

– posebni uslovi rada za decu izmedju 15 i 18 godina;

– pravo pojedinca da zarađuje za život na poslu koji je slobodno odabrao;

– socijalna i ekonomska politika usmerena ka obezbeđenju pune zaposlenosti;

– pravični uslovi rada u odnosu na naknadu i broj radnih sati;

– zaštita protiv seksualnog i psihološkog zlostavljanja;

– pravo udruživanja u sindikate ili udruženja zaposlenih u cilju zaštite ekonomskih i socijalnih interesa;

– sloboda u odlučivanju da li će im se pridružiti ili ne;

– promovisanje zajedničkih konsultacija, kolektivnog pregovaranja, mirenja i dobrovoljne arbitraže;

– zastita u slučaju otkaza;

– pravo na štrajk;

– pristup radu za osobe sa posebnim potrebama.

➔ Pravna i socijalna zaštita:

– pravni status dece;

– postupanje prema maloletnim delikventima;

– zaštita protiv zlostavljanja i maltretiranja;

– zabrana protiv bilo koje vrste iskorišćavanja (seksualnog ili drugog);

– zakonska zaštita porodice (ravnopravnost supružniika jedno prema drugom i prema deci), zaštita dece u slučaju raspada porodice;

– pravo na socijalnu sigurnost, socijalnu pomoć i socijalno staranje;

– pravo na zaštitu od siromaštva i društvenog isključenja;

– dečija zaštita;

– posebne mere za staranje o starijim licima.

➔ Kretanje ljudi:

– pravo na spajanje porodice;

– pravo državljana da napuste zemlju;

– proceduralne garancije u slučaju proterivanja;

– pojednostavljenje imigracionih formalnosti.

➔ Zabrana diskriminacije:

– pravo žena i muškaraca na jednak tretman i jednake mogućnosti zapošljavanja;

– garancija da ce se prema svim domaćim licima i strancima sa legalnim boravkom u zemlji koji i/ili rade, prava zajemčena Poveljom biti primenjena bez obzira na rasu, pol, uzrast, boju, jezik, veru, mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, zdravstveno stanje ili pripadnost nacionalnoj manjini;

– zabrana diskriminacije na osnovu porodične odgovornosti;

– pravo osoba sa posebnim potrebam na društvenu integraciju, učešće u životu zajednice.

Evropski komitet za ljudska prava po skraćenom postupku do svojih prava – Sijamski blizanac Suda za ljudska prava u Strazburu

Evropski komitet za socijalna prava

Evropski komitet za socijalna prava (u daljem tekstu Komitet) utvrdjuje da li zemlje poštuju obaveze predvidjene Poveljom. Njihovih petnaest nezavisnih i nepristrasnih eksperata bira Komitet ministara Saveta Evrope pet na šest godina sa mogućnošću jednog reizbora. Komitet utvrdjuje da li su nacionalno zakonodavstvo i praksa zemlje ugovornice u skladu sa Poveljom (član 24 Povelje, u skladu sa Torinskim protokolom iz 1991. godine).

➔ Sistem nadzora zasnovan na nacionalnim izveštajima

Svake godine države ugovornice podnose izveštaj kojim obaveštavaju kako primenjuju Povelju u zakonodavstvu i u praksi. Svaki izveštaj se tiče neke od prihvaćenih odredaba Povelje.

Komitet pregleda izveštaje i odlučuje da li je situacija u zemlji u skladu za Poveljom. Ove odluke, poznate kao “zaključci”, se objavljuju svake godine.

Ukoliko država ne preduzme korake u skladu sa odlukama Komiteta, Komitet ministara upućuje “preporuku” toj zemlji, tražeci da se stanje u zakonodavstvu ili praksi promeni. Rad Komiteta ministara priprema Vladin komitet koji čine predstavnici strana ugovornica kojima pomažu posmatrači iz organizacije evropskih poslodavaca i sindikata.

➔ Sistem kolektivnih zalbi

U skladu sa Protokolom otvorenim za potpis 1996. godine, a koji je stupio na snagu 1998. godine, žalbe zbog povreda prava iz Povelje mogu se podneti Evropskom komitetu za socijalna prava.

Organizacije koje imaju pravo da podnesu žalbu Komitetu

– U slučaju da su sve zemlje prihvatile sistem kolektivnih žalbi:

1. ETUC, BUSINESSEUROPE i IOE11 ;

2. Nevladine organizacije koje imaju status učesnika u okviru Saveta Evrope i koje se nalaze na posebnoj listi koju za ove potrebe priprema Vladin Komitet;

3. Nacionalne organizacije poslodavaca i sindikata iz dotičnih strana ugovornica;

– U slučaju zemalja koje su posebno pristale na to

4. Nacionalne nevladine organizacije

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – ISTINE I ZABLUDE – Prof. dr Branislav Ristivojević

Žalba mora sadržati sledeće informacije:

a. ime i kontakt adresu organizacije koja podnosi zalbu;

b. dokaz da je osoba koja podnosi i potpisuje žalbu ovlašćena da predstavlja organizaciju u čije ime se podnosi žalba;

c. država protiv koje se žalba podnosi;

d. naznaka odredaba iz Povelje koje su navodno povredjene;

e. predmet žalbe, odnosno ukazivanje na činjenice u pogledu kojih dotična država nije navodno obezbedila zadovoljavajuću primenu odredbe, zajedno sa relevantnim argumentima i dokumentacijom;

Žalba se moze slobodno podneti na osnovu gorenavedenog, na posebnom formularu. Mora biti na engleskom ili francuskom jeziku u slučaju organizacija navedenih pod 1 i 2. Za ostale kategorije (3 i 4) može biti na zvaničnom ili jednom od zvaničnih jezika dotične zemlje.

*1. ETUC: Konfederacija evropskih sindikata, BUSINESSEUROPE: bivši UNICE i IOE: Medjunarodna organizacija poslodavaca

Evropski Komitet za ljudska prava - PO SKRAĆENOM POSTUPKU DO SVOJIH PRAVA
Evropski Komitet za ljudska prava – PO SKRAĆENOM POSTUPKU DO SVOJIH PRAVA

Komitet ispituje žalbu, i ukoliko su formalni zahtevi ispunjeni, proglašava je prihvatljivom.

Kada je žalba proglašena prihvatljivom, započinje pismena procedura uz razmenu informacija između strana u pitanju. Komitet može da odluči da održi i javnu raspravu.

Komitet dalje donosi odluku o meritumu žalbe, koju upućuje zainteresovanim stranama i Komitetu ministara u formi izveštaja, koji postaje javan četiri meseca po upućenju.

Na kraju, Komitet ministara usvaja rezoluciju. U slučaju potrebe, može preporučiti da dotična zemlja preduzme specifične mere kako bi se situacija dovela u sklad sa Poveljom.

Besplatni Dokumentarni Filmovi Sa Prevodom | Free Documentary Movies (subtitles)

Posledice primene Povelje u raznim državama

Kao rezultat ovog sistema nadzora države su često menjale zakonodavstvo ili praksu kako bi ih doveli u sklad sa Poveljom. Pojedinosti ovih promena (kao i promene u toku) su opisane u “Pregledu”, koji Sekretarijat Povelje objavljuje jednom godišnje (vidi dole).

➔ Gde naći dodatna obaveštenja o Povelji

– Veb sajt Saveta Evrope www.coe.int/socialcharter sadrži sve nacionalne izveštaje i informacije o zemljama;

– Baza podataka o Povelji kojoj se može pristupiti preko interneta ili CD Roma što olakšava upoznavanje sa jurisprudencijom Evropskog komiteta za socijalna prava;

Zbirka tekstova sadrži sve osnovne pravne tekstove u celini;

Sažeta bibliografija se redovno ažurira.

Kontaktirajte Savet Evrope putem linka: OVDE

Serbian version

Department of the European Social Charter
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
social.charter@coe.int
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Fax: +33 (0)3 88 41 20 00

Za uvećanje slike OVDE

Evropska socijalna Povelja - Instrument Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava - Evropska socijalna povelja ustanovljava prava i slobode, te uspostavlja mehanizme kojima se garantuje njihovo poštovanje od strane država – ugovornih strana. Nedavno je revidirana, tako da dopunjena Evropska socijalna povelja iz 1996. godine, koja je stupila na snagu 1999. godine, postepeno zamenjuje tekst inicijalne Povelje iz 1961. godine. Tabela u dodatku pokazuje koje su zemlje potpisale i ratifikovale Povelju.
Evropska socijalna Povelja – Instrument Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava – Evropska socijalna povelja ustanovljava prava i slobode, te uspostavlja mehanizme kojima se garantuje njihovo poštovanje od strane država – ugovornih strana. Tabela pokazuje koje su zemlje potpisale i ratifikovale Povelju.

Za uvećanje slike OVDE

Priredio: Duško Velkovski

 

BEZ VAŠE PODRŠKE NAŠ RAD VIŠE NEĆE BITI MOGUĆ – Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 
Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas. 
Ako ste u mogućnosti i ako vam se dopadaju naši sadržaji podržite naš rad: PayPal

Pratite našu Facebook stranicu sa mnogo više sadržaja OVDE: Global Media

Dešavanja u relanom vremenu širom sveta možete ispratiti na našem Twitter kanalu OVDE: Global Media Plus

Vaš Global Media Planet INFO 

Global Media Planet INFO ENGLISH

*NAPOMENA: Sve sadržaje sa sajta možete pratiti na bilo kom jeziku koji odaberete klikom na zastavicu ili iz padajuće liste (na vrhu desno) – SVI JEZICI PODRŽANI

Hvala što nas pratite!

Podelite ovaj članak sa drugima

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*