SILOVANJE PRAVA – GDE JE NESTALO PRAVO I PRAVDA?

Silovanje prava - sve ovde napisano dešavalo se u Prvom osnovnom sudu u Beogradu …. Hramu Pravde … Sada znam zašto su Justiciji vezane oči ...

SILOVANJE PRAVA – IMAJU LI PRAVO DECA KOJA SU ODUZETA OD STRANE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD DA VIDE SVOJE RODITELJE KOJIMA NISU USKRAĆENA RODITELJSKA PRAVA?

PRIVREMENO IZMEŠTANJE POSTALO TRAJNO? Dečije pravo kao i roditeljska prava SA ili BEZ ikakvih prava?

Da li su Centri za socijalni rad postali četvrta grana vlasti jača od Zakonodavne, Izvršne i naročito Sudske vlasti? Ko kome sudi i presuđuje u ime naroda?

Nakon maratonskog suđenja roditelja sa Centrom za socijalni rad za povraćaj svog deteta a koje im je oduzeto od strane ovog Organa još 03. oktobra 2017. godine u ranim jutarnjim satima, bez sudske odluke i ikakvog pisanog akta a koji je tek naknadno donet u vidu nekakvog „Privremenog zaključka o hitnom izmeštanju deteta“ od strane Centra za socijalni rad (koji, da se podsetimo, još uvek nije Sud pa ni tzv. „Strašni Sud“), agonija ove porodice se i dalje nastavlja.

Ustrojstvo iole civilizovane države i društva počiva na tri grane vlasti ali očito da paralelno postoji i četvrta (vladina ili nevladina) koja je snažnija, jača i moćnija od ova tzv „tri stuba“ i čije ingerencije sada već uveliko prevazilaze ovlašćenja i nadležnosti propisane najvišim pravnim aktom tj Ustavom i isti potapaju i čine ništavim. I to sve na pravu nepoznate načine jer čemu onda služi pravo i čemu služe Sudovi? Čemu onda tzv. „podela na Zakonsku, Izvršnu i Sudsku vlast“ ako ona u stvarnosti i ne postoji?

Život sa roditeljima

Član 60

(1) Dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih.

(2) Pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.

(3) Sud može doneti odluku o odvajanju deteta od roditelja ako postoje razlozi da se roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.

Postupajući sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu doneo je nakon intervencije Višeg Suda da roditelji imaju prava na suđenje u razumnom roku (pogledati pozitivne propise i rokove koji su Zakonima određeni i gde ne postoji diskreciono pravo sudija da razvlače ovakve vrste procesa eonima) i koji je (Viši Sud) odredio 30 dana kao krajnji rok za donošenje Rešenja od strane postupajućeg sudije, prvostepeni sudija je konačno i doneo na jedvite jade Rešenje u korist roditelja koje je postalo i pravosnažno. Tužilac je bio Centar za socijalni rad, Socijalni nerad ili Socijalni nered a koji je zahtevao POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA OD OBA BIOLOŠKA RODITELJA.

Stalni, ugledni i renomirani sudski veštak je u svojoj vrlo opširnoj i do krajnjih granica temeljnoj opservaciji, na čitavih 15 strana (8 stranica za oca i 7 stranica za majku) nepobitno utvrdio da su oba roditelja u potpunosti sposobna za vršenje roditeljskog prava.

Postavlja se logično pitanje čemu onda medicinsko sudsko veštaćenje ako ga Sud ili Organ (Centar za socijalni rad) ne uvažava ili grubo ignoriše?

Drugo krucijalno pitanje jeste ZAŠTO je dete još uvek odvojeno od svojih roditelja? Zašto Sud nije odredio privremenu meru vraćanja deteta njenim BIOLOŠKIM roditeljima i ZAŠTO im onemogućava viđanje deteta više od 9 meseci? Po kom to Zakonskom osnovu? Po kojoj međunarodnoj konvenciji? Po kom međunarodnom i domaćem pravu kada je Norveška država upravo i baš zbog toga OSUĐENA od strane Suda za ljudska prava u Strazburu? Pogledati slučaj: CASE OF JANSEN v. NORWAY – European Court of Human Rights (ECHR).

NORVEŠKA JE KRŠILA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJEVIMA ZAŠTITE DECE! – Zaključio je Evropski Sud za Ljudska Prava u Strazburu

Po predmetu gde je trebala biti doneta Privremena mera za vraćanje devojčice njenim biološkim roditeljima a kako je sudija i izjavila roditeljima (*po svedočenju samih roditelja) da će je doneti u narednih nekoliko dana, nastao je nerazumni i neshvatljiv prekid jer se Privremena mera očekivala „u narednih nekoliko dana“. Od tada su prošli meseci… Sudije su zaćutale a njihovo ćutanje para uši i čuje se do neba.

Umesto Privremene mere koju su roditelji s nestrpljenjem iščekivali, podignuta je nova Tužba protiv oba roditelja, opet i ponovo za potpuno lišenje roditeljskog prava i opet i nanovo od oba biološka roditelja. I to sve i pored nalaza stalnog sudskog veštaka, i to sve i nakon tek okončanog sudskog postupka za utvrđivanje roditeljskog prava po Tužbi istog tog Centra za socijalni rad. Odluka suda postala je pravosnažna a Centar za socijalni rad podneo je NOVU TUŽBU PO ISTOJ PRAVNOJ STVARI!

Res Iudicata (Presuđena stvar) 
Po istom pitanju na osnovu iste činjenične građe, između istih stranaka, kada se donese sudska odluka koja je postala pravosnažna i izvršna NE MOŽE SE PONOVO POKRENUTI SUDSKI POSTUPAK.

Tumačenje prava – PRAVNA HERMENEUTIKA

Organ – Centar za socijalni rad, videvši u kom pravcu stvari idu povukao je svoju Tužbu gotovo u zadnjem trenutku tako da je celu već rešenu stvar postavio u pravnu aporiju iliti bezizlaznu teškoću. Po Članu 202 stav 3 ZPP-a, u slučaju povlačenja Tužbe može se opet podići nova Tužba i to je Tužilac tj Centar za socijalni rad i uradio. Povukao je Tužbu da bi podigao novu. To može da radi beskonačno mnogo puta… do punoletsva deteta. Takav je Zakon o parničnom postupku koji važi u zemlji Srbiji…

PRAVO I PRAVDA – Pravo je umetnost dobrote i pravičnosti

Ne treba li PRAVO da služi životu!? Ono ne postoji sebe radi…

Prema Celzu, koga Ulpijan hvali (ut eleganter dicat Celsus – Kao što elegantno kaže Celz): “Pravo je umetnost dobrote i pravičnosti!” (ius est ars boni et aequi – lat.).

Celz dodaje da poznavati zakone ne znači držati se njihovih reči, već smisla i namene! (Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. – lat).

Lepo i tačno rečeno!

Međutim…

Kao da se čekalo upravo na novu Tužbu da bi se izbeglo donošenje Privremene mere i obustavio postupak koji je u nadležnosti potpuno drugog sudije. Predmeti nisu spojeni ali mogu biti kao što je to bilo prethodnog puta. Desilo se da je postupajući sudija obustavio ne samo Privremeni meru već ceo postupak. Nameće se pitanje: Zašto!?

Odgovor možda možemo naći u novom predmetu po novoj Tužbi Centra za socijalni rad protiv roditelja.

Već na prvom ročištu došlo je do, blago rečeno, skandala. Advokat, branilac, ovlašćeni pravni zastupnik roditelja, bio je prekidan dok je iznosio odbranu, izvrtane su njegove reči, zapisnik na suđenju je sastavljan na način da nije odražavao ono što je advokat roditelja i izjavljivao. Njegove reči nisu nalazile put do zapisnika… I naravno da on nije jedini advokat kome se to desilo kada su u pitanju Tužbe Centara za socijalni rad za potpuno lišenje roditeljskog prava. Gotovo identičan slučaj zadesio je i jednog od najčuvenijih advokata koji je zbog toga tražio da se suđenja snimaju audio i video i da se zapisnici potpisuju tek nakon upoređivanja identičnosti sadržaja. Ono što je frapantno jeste da se čak i tada pokušavala izmeniti sadržina zapisnika!

Na sve to je i sam branilac ove nesrećne porodice reagovao u više navrata. Dobio je odsečan i vrlo neobičan odgovor, potpuno nerazumljiv:

– „Nećete Vi mene učiti kako se pravi Zapisnik!“.

A taj i takav zapisnik on je trebao da potpiše… Zapisnik koji ne odražava pravo stanje stvari, u kome su izostavljene vitalne i ključne tačke odbrane, gde odbrana praktično nije ni uneta… Njemu nije dat nikakav prostor za odbranu dok je suprotnoj strani dato sve što se moglo dati. Dakle, zapisnik sa suđenja bi možda trebalo da pravi Centar za socijalni rad i da samo ponudi unesrećenim roditeljima i njihovim pravnim zastupnicima na potpisivanje. Kadija te tuži, kadija ti sudi dobija svoj pun smisao.

Postoji li pravo na odbranu od Centara za socijalni rad?

Takav i tako sročen zapisnik advokat je naravno odbio da potpiše.

A koji bi ga savesni branilac i potpisao kao takvog?

U čemu je onda poenta suđenja?

Postoji li ili ne PRAVO NA ODBRANU?

Ili je sve to samo još jedna farsa u nepreglednom nizu…

Dovesti do očaja stranke u postupku postaje nova disciplina u Pravnoj nauci Srbije čini se…

Bezbroj je takvih slučajeva i zato je Srbija prva u Evropi po Tužbama Sudu za ljudska prava u Strazburu. Ovaj Sud je i bukvalno zatrpan podnescima građana Srbije. Naravno, ovo nije jedini slučaj. Ali i o tim drugim slučajevima će biti više reči kako bi se osvetlilo tzv. MATRIX suđenje, potpuno šablonizirano od strane čini se neformalnih centara moći na čijim kancelarijskim stolovima stoje nalepnice USAID i drugih organizacija koje su niti vladine niti nevladine ili i jedno i drugo, najčešće komercijalnog tipa valjda zato što je na snazi tzv “potrošačko društvo” gde je sve roba. Takve “reklame” i preskupi “pokloni” svakako se ne bi smeli pojavljivati ni na čijem stolu, ni u kakvoj ustanovi, naročito ne državnim. Njihova uloga samo slepima još nije jasna i naravno da vrlo i veoma ne samo da utiče na pravično i pravedno suđenje već šalje jasnu poruku svima ko je gazda u kući u postupcima koji prevazilaze Kafkijanski. 

Nakon burnog ročišta, koje je čini se sa pravom bilo burno, pravni zastupnik roditelja tražio je izuzeće postupajućeg sudije u ovom novo-starom predmetu sa malom verovatnoćom da će se to i desiti. 

Od Hrama Pravde do grobnice prava

Sve se ovo dešavalo u Prvom osnovnom sudu u Beogradu …. Hramu Pravde …

Nakon traženja izuzeća, ročište je završeno kako i biva. Rezignirani roditelji izašli su napolje, u čudu posmatrajući velelepnu zgradu koja bi trebala da donosi pravdu ljudima. Posmatrali su zgradu i uposlene u njoj koji trebaju donositi pravdu svima onima i svuda tamo gde je pravda povređena. Teško je kada pravda krvari… a još teže je ako je uopšte i nema…

Posmatrali su zgradu koja je sada Sud… a doskora je bila zgrada BK Televizije u vlasništvu Braće Karić čuvenih intelektualaca, akademika i počasnih članova akademija nauka i umetnosti… a nešto pre toga bila je to zgrada Aeroinženjeringa… i čini se da je jedino tada kada su u njoj sedeli renomirani inženjeri, svetski priznati eksperti, imala svoj smisao i svoju svrhu. Ima li je sada?

Čist Hollywood ako nije i dublje

Kako je ko došao do čega videćemo u nastavku (preskačemo Telenor i Braću Karić jer za njih u ovom tekstu nema mesta) – ovde se piše o svima onima kojima se otima, uzima, oduzima pa sada čak, čini se, i pravo na fer i pošteno suđenje u razumnom roku. Sve to nakon što im je oduzeto dete i to bez odluke suda.

Sud nije doneo odluku da se dete oduzme od roditelja ali sud treba da donese odluku da se dete vrati? Sud treba da donese odluku da roditelji vide svoje dete!? Fali samo logika… i poneko dete… 

Otac koji je 12 puta dao krv da spase tuđe živote loš je čovek? 

Niko nije rađao decu da bi im drugi uzimali bez mogućnosti da ih vide čitavih 9 meseci… da biološki roditelji ne znaju u kakvom je stanju njihovo dete… zdravstveno… emocionalno… treba li joj nešto… nedostaje li joj nešto… da li je uopšte živa…

Naravno da nedostaje sve. Nedostaje ono što najviše vredi a nema ekvivalent u novcu niti svom blagu sveta. Roditeljska ljubav i toplina može li se ičim zameniti? Neko je u svojoj utrobi nosio 9 meseci dete i doneo na ovaj svet a deca se po pravilu rađaju iz ljubavi. I nisu na prodaju. Ili bar ne bi trebala biti…

Čitavih 9 meseci roditelji ne mogu da je vide… niti da je čuju… 9 meseci… večnost cela. Baš onoliko koliko je potrebno da se stvori novi život…

Kod ljudske vrste devet meseci se stvara život… dok isti može da nestane treptajem oka i u deliću sekunde…  

 

Kakav je odnos između prava i morala!?

Primenjujući PRAVO sudija mora da vodi računa o MORALNIM NAČELIMA, O PRAVIČNOSTI!

Te dve vrste pravila ponašanja međusobno se prožimaju, ali su pravila morala ipak stroža i suptilnija!

“Nije sve časno što je zakonom dopušteno.” (Non omne quod licet honestum est – Paul, D. 50.17. 144)

 

PRAVO nalaže da roditelji imaju pravo da budu sa svojom decom

Ne ulazeći ovom prilikom dublje u pravnu prirodu stvari ipak se moramo osvrnuti na Presudu Evropskog Suda za Ljudska Prava u Strazburu koji je osnovan od strane Saveta Evrope (Council of Europe) koja je nedvosmislena i potpuno decidna (možete je pogledati i preuzeti u celosti na 32 strane – CASE OF JANSEN v. NORWAY – European Court of Human Rights (ECHR) – Council of Europe.

I upravo zbog ovakvog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Evropskom deklaracijom o ljudskim i građanskim pravima Norveška je osuđena od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu a što možete pogledati OVDE

Nismo videli ni čuli naše dete više od 240 dana! 

Svako ima pravo na zaštitu privatnosti i porodičnog života

Član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovaj član Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima navodi da svako ima pravo na zaštitu privatnosti i porodičnog života.

ČLAN 8. Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

  1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.
  2. Javna vlast se ne meša u vršenje ovog prava, osim ako je takvo mešanje predviđeno zakonom i ako je to neophodna mera u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprečavanja nereda ili sprečavanja zločina, zaštite zdravlja i morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

 

Roditeljima NIJE ODUZETO RODITELJSKO PRAVO! Naprotiv stalni Sudski veštak na čitavih 15 strana doneo je Zaključak kojima se potvrđuje da su OBA RODITELJA U POTPUNOSTI SPOSOBNA ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA!

Kako i zašto onda ne mogu ni da čuju niti da vide svoje dete!?

Ne zaboravimo da je PRAVO NASTALO OD PRAVDE KAO OD SVOJE MAJKE

*

Roditelji nisu ni videli ni čuli svoje dete od 03. marta 2018 godine … danas je 15.12.2018. … oni svaki dan broje dane a svaki sekund večnost im je cela… sadašnji trenutak je večnost.

KO TO IMA PRAVA DA RAZDVAJA PORODICE PO CENU NESAGLEDIVE ŠTETE DETETA I NEIZMERNE PATNJE RODITELJA!?

Da li je to u interesu deteta?

Da li je to u skladu sa Evropskom Poveljom o ljudskim pravima koju je i domicilna zemlja potpisala? Zemlja čuda gde se sve ovo dešava… Da li je to u skladu sa zdravim razumom…

Sada znamo zašto su Justiciji vezane oči…

Umesto epiloga

Čini se da je ovde potreban restart… samih sebe. Ako ostanemo ovakvi kakvi jesmo sasvim je izvesno da nećemo daleko dogurati. Pokazali smo kako se ide unazad i to svetlosnom brzinom. Pokazali smo kako jedno društvo može da ide u pogrešnom pravcu. Hajde sada da pokažemo da smo ljudi. Ne košta ništa a vredi.  Budimo ljudi.

 

Autor: Duško Velkovski 

Autor je inicijator brojnih akcija. Zajedno sa ljudima dobre volje predvodio je akcije za teško obolelu decu i obolele od teških bolesti. Takođe i niz drugih akcija pored onih za dobrobit dece i običnih “malih” a prečesto tako velikih ljudi gde je sakupljeno više od 4,5 miliona evra za postradale i onima kojima je pomoć bila neophodna; zapravo svuda tamo gde su institucije potpuno zakazale i gde su mnogi isprva okretali svoje glave u drugu stranu “jer to nije bio njihov problem”. Mišljenja je da je pohlepa otrovala ljudske duše. Bori se za drugačiji vrednosni sistem gde neće biti potlaćenih niti poniženih, potpuno uveren da je to i moguće. Kada su ga jednom prilikom upitali šta mu je u životu potrebno odgovorio je da je sasvim dovoljno da utišaju ton na TV-u ako već ne mogu da ga bace kroz prozor kako bi konačno mogli da čuju i vide sebe onakve kakvi zaista jesu.

 

SLEDI: NAUČNE STUDIJE KOJE POKAZUJU TRAJNA OŠTEĆENJA KAO I ODUMIRANJE ĆELIJA MOZGA KOD DECE KOJA SU NASILNO ODVOJENA OD SVOJIH RODITELJA

SLEDI: ŠTA SE DALJE DEŠAVA SA DECOM

 

 

Podržite napore da se istrage “Deca kao najprofitabilniji biznis” “Belo roblje na crnom tržištu” nastave i privedu kraju. To možete učiniti ili preko PayPall-a OVDE ili/i na druge načine (fizičko-tehničko obezbeđenje, oprema, prevođenje date, prevođenje tekstova, participiranje u troškovima, ostalo). Direktan kontakt vezano za istragu OVDE ili OVDE.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HboNIfJ4PnY[/embedyt]

Gde je naše dete!?

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tnu_rvGNVbs[/embedyt]

 

Global Media Planet INFO

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 
Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas. 
Ako ste u mogućnosti i ako vam se dopadaju naši sadržaji podržite naš rad: PayPal

Pratite našu Facebook stranicu sa mnogo više sadržaja OVDE: Global Media

Dešavanja u relanom vremenu širom sveta možete ispratiti na našem Twitter kanalu OVDE: Global Media Plus

Vaš Global Media Planet INFO 

Global Media Planet INFO ENGLISH

*NAPOMENA: Sve sadržaje sa sajta možete pratiti na bilo kom jeziku koji odaberete klikom na zastavicu ili iz padajuće liste (na vrhu desno) – SVI JEZICI PODRŽANI

Hvala što nas pratite!

Podelite ovaj članak sa drugima!

DMCA.com Protection Status

 

NE PROPUSTITI:

 


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*